پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
در جلسه مدیرعامل سازمان انتقال خون و هیات علمی موسسه طب انتقال خون مطرح شد:

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

   5.5.7.0
گروه دورانV5.5.7.0